diplom-2005  svidetelstvo-2002expertov  svidetelstvo-2004expertov
diplom-2002obschestv diplom-2002
svidetelstvo-2016 diplom-2010
blagodarnost-2016 blagodarnost-2015 sertificat-16-1342-026-2017-01
blagodarnost-miloserdie2015 blagodarnost2013 sertificatnop2013
gramota-nop2013 blagodarnost-2017 svidetelstvo-2015
diplom-achgabat-2011 blagodarnost-pk2012 gramota-nn2010
svidetelstvo-2010 gramota-2009 diplom-dmt-2007
diplom-2007-uchsnik gramota-2008 diplom-2007